top of page

Propozície Birdie golf tour 2024

1.  PRIHLASOVANIE A REGISTRÁCIA

Turnajov Birdie golf tour  sa môžu zúčastniť výhradne hráči v zmysle nominácií partnerov projektu, ktorí sú registrovaní v národnom golfovom zväze a sú držiteľmi HCP karty.

Registrácia prebieha výhradne cez www.birdiegolf.sk prípadne mailom riaditeľovi súťaže.


 Hráči musia byť zaregistrovaní najneskôr 30 min. pred začiatkom turnaja, súťažný výbor musia informovať o prípadnom omeškaní alebo odstúpení z turnaja.


 Súťažný výbor si v prípade nevyhnutnosti vyhradzuje právo na prípadné doplnenie alebo zmenu technických ustanovení za účelom zabezpečenia regulárnosti súťaže počas turnaja resp. celej túry.

 

2.  HRACIE KATEGÓRIE

Hrá sa systémom Stableford na úpravu HCP s vyrovnaním.

Hrá sa podľa aktuálnych pravidiel golfu, Súťažného poriadku SKGA a miestnych pravidiel konkrétnych ihrísk na úpravu hendikepu.

HRACIE Kategórie 

 

BIRDIE HCP 0 – 15,0

 

BIRDIE HCP 15,1 – 28,0

 

BIRDIE HCP  28,1 – 54

 

3.  DOPLNKOVÉ SÚŤAŽE

Na každom turnaji budú samostatne vyhodnotené tieto sprievodné súťaže:


HOLE IN ONE, spoločná súťaž


LONGEST DRIVE, samostatne muži, samostatne ženy


NEAREST TO PIN, spoločná súťaž

4.  TEMPO HRY

Hráč je povinný dodržiavať stanovený čas na dané ihrisko a držať sa skupiny pred ním. Medzera za flightom – skupinou nie je indikátorom dobrého „PACE OF PLAY“. Hráč je povinný riadiť sa pokynmi rozhodcov na ihrisku. 

 

Hráčom sa odporúča podľa možností: 

- Ready golf „ Pripravený na hru“ – hrá ten, kto je pripravený, čas na ranu 40 sekúnd

- venovať sa príprave pred úderom hneď ako príde k svojej lopte 

- pred príchodom na „grín“ zanechať výstroj čo najbližšie k smeru ďalšieho odpaliska 

- po dohraní jamky čo najrýchlejšie opustiť „grín“

- medzi údermi využiť čas k zrýchlenému prechodu za loptou. 

-  Skupina je zodpovedná za jej rýchlosť hry a v prípade zaostania za skupinou pred nimi o viac ako jednu celú jamku sú hráči napomenutí a vyzvaní rozhodcom o dohnanie skupiny pred nimi. Ak hráči následne medzeru nedoženú, resp. ju prehĺbia, budú presunutí na nasledujúcu jamku bez nároku na zisk stb. bodov a sú povinný danú jamku škrtnúť. 

- V prípade, že situáciu pomalej hry spôsobuje jednotlivec, je tento oboznámený prostredníctvom rozhodcu o porušení pravidla (5 - 6). V tejto chvíli dostáva hráč napomenutie a podlieha stopovaniu prípravy pred úderom. 

- V prípade, že stopovaný hráč je prvý na rade, jeho stopovaný čas prípravy vrátane úderu nesmie trvať viac ako 40 sekúnd. Každý ďalší hráč má k jeho príprave už len 30 sekúnd. Stopovaný čas začína od momentu, kedy je hráč pri svojej lopte a nič mu neprekáža k prevedeniu úderu. Ak hráč aj naďalej presahuje maximálny limit prípravy, alebo nejaví snahu o zrýchlenie hry, dostáva 1. dve trestné rany, 2. je diskvalifikovaný.

 

5.  ODPALISKÁ

Kategória 0 -15 ,0 HCP :                                     Muži -žlté  odpaliská, Ženy – červené odpaliská

Kategória 15,1 -28,0  HCP :                                Muži -žlté odpaliská, Ženy – červené odpaliská

Kategória 28,1 – 54 HCP :                                  Muži -žlté odpaliská , Ženy – červené odpaliská

 

6.  PORADIE V TURNAJI

Víťazom turnaja BIRDIE GOLF TOUR  sa stáva hráč / hráčka s najvyšším počtom netto stableford bodov. 

V prípade rovnosti výsledkov sa rozhoduje podľa súťažného poriadku SKGA. Ak server nevie rozhodnúť platí výsledok sa určí rozstrelom na danej jamke. 

Pravidlo pre zapisovanie výsledkov:
- hráč by si mal zapísať skóre na všetkých 18 jamkách, maximálne skóre na jamke je však 2xPAR+1 ,aby sa zachovalo tempo hry . Ak hráč zahrá 2x viac rán ako PAR, musí dvihnúť loptičku a zapíše si 7, 9 alebo 11 (PAR 3, 4 alebo 5).

7.   PODMIENKY CELOROČNEJ SÚŤAŽE

1, kat. BIRDIE  HCP  0 – 15 ,0 

Vyhodnocované prvé 3 miesta .

Do celoročnej súťaže sa hráčom zarátava 5 najlepších výsledkov STB Netto.

Víťazom kategórie sa stáva hráč s najvyšším súčtom 5 najlepších výsledkov. 

V prípade rovnosti výsledkov rozhoduje 

 A) lepšie zahratý výsledok na finálovom kole v Penati

 B) väčší počet odohraných turnajov

C) rozstrel 

2, Kat. BIRDIE  HCP 15,1- 28,0 

Vyhodnocované prvé 3 miesta .

Do celoročnej súťaže sa hráčom zarátava 5 najlepších výsledkov STB Netto.

Víťazom kategórie sa stáva hráč s najvyšším súčtom 5 najlepších výsledkov. 

V prípade rovnosti výsledkov rozhoduje 

 A) lepšie zahratý výsledok na finálovom kole v Penati

 B) väčší počet odohraných turnajov

 C) rozstrel 

3, Kat. BIRDIE  HCP 28,1- 54,0 

Vyhodnocované prvé 3 miesta .

Do celoročnej súťaže sa hráčom zarátava 5 najlepších výsledkov STB Netto.

Víťazom kategórie sa stáva hráč s najvyšším súčtom 5 najlepších výsledkov. 

V prípade rovnosti výsledkov rozhoduje 

A) lepšie zahratý výsledok na finálovom kole v Penati

B ) väčší počet odohraných turnajov

C) rozstrel 

 

Priebežné poradie v jednotlivých kategóriách bude zverejňované na stránke www.birdiegolf.sk vždy najneskôr 5  dní od skončenia posledného turnaja 

8.  PROTEST

1. Počas každého turnaja BIRDIE  GOLF TOUR je umožnené podať protest proti priebehu hry, nedodržiavaniu pravidiel hry, prípadne tempa hry. Na základe podnetu jednotlivých hráčov musí súťažný výbor o danom proteste spísať záznam a výsledok rozhodnutia oznámiť hráčom a oznamovateľovi protestu v čo najkratšom čase.

2. V prípade, že ktorýkoľvek hráč nebude súhlasiť s výsledkami jednotlivých turnajov BIRDIE  GOLF TOUR, môže voči ohláseným výsledkom podať protest, najneskôr však 60 min. po ohlásení výsledkov turnaja. Súťažný výbor na základe protestu preskúma podnet a následne oboznámi zadávateľa protestu s výsledkom skúmania. Pokiaľ v danom časovom limite neohlási protest proti dosiahnutým výsledkom žiaden hráč, budú dané výsledky považované za právoplatné.

 

9.  ELEKTRICKÉ AUTÍČKO
Súťažný výbor povoľuje používanie elektrických autíčok na podujatiach „BIRDIE GOLF TOUR  iba na základe lekárskeho predpisu, alebo po súhlase súťažného výboru.

 

10.  PRERUŠENIE HRY
Prerušenie hry z dôvodu nepriaznivého počasia vydá súťažný výbor formou zvukového signálu. Pre informácie ohľadom evakuácie ihriska pozri scorecard alebo mapu ihriska „evakuačný plán“.

 

11.  MERACIE ZARIADENIA
Súťažný výbor povoľuje používanie meracích zariadení v súťaži „BIRDIE GOLF TOUR “. Hráč môže používať meracie zariadenia aj s funkciami inými ako meranie vzdialenosti (t. j. prevýšenie, rýchlosť vetra, atď.), výlučne v prípade, že tieto informácie k hre nevyužíva.

 

12.  CADDIE - NOSIČ
Súťažný výbor povoľuje nosičov pod podmienkou, že títo nie sú profesionálnymi hráčmi. Hráč musí ich prítomnosť pred začatím kola nahlásiť na recepcii.

 

13.  SÚŤAŽNÝ VÝBOR
Súťažný výbor si v prípade nevyhnutnosti vyhradzuje právo na prípadné doplnenie alebo zmenu technických ustanovení za účelom zabezpečenia regulárnosti súťaže počas turnaja resp. celej túry.

 

Roman Ňukovič

Riaditeľ BIRDIE GOLF TOUR 2024 

Filip Duban

Hlavný rozhodca  BIRDIE GOLF TOUR 2024

bottom of page